Изхвърляне на отпадъци

Какво представляват отпадъците?

Изхвърляне на отпадъци е основна услуга, която предлагаме качествено и бързо.

Отпадъците са излишни боклуци, които са неизползваеми и замърсяващи околната среда.

В повечето случаи отпадъците представляват суровина, която се рециклира и превръща в нов вид за друга използваема стока.

Отпадъците са естествени продукти на многобройни индустриални зони.

Трупането на отпадъци е световен проблем от години и затова винаги, когато даден продукт се превърне в отпадък, той задължително трябва да бъде рециклиран по най-правилния начин.

Какви видове отпадъци изхвърляме?

Отпадъците, които изхвърляме се класифицират по следните категории:

 • Битови отпадъци
 • Строителни отпадъци
 • Производствени отпадъци
 • Опасни отпадъци

 Изхвърляне на Битови отпадъци

Битовите отпадъци са част от домакинствата, образувани от ежедневното използване  на видове стоки, които са извършили своята употреба и се превръщат в неупотребяеми вещи.

Затова дейността, която извършва фирмата ни се състои в правилното изхвърляне на отпадъците и се придържа към конкретни стъпки и етапи, чрез които да се изхвърлят битовите отпадъци, без да се задържат и замърсяват допълнително. 

Изхвърляне на Строителни отпадъци

Строителните отпадъци се получават от ремонтни дейности.

Такъв вид отпадък можем да ги разпределим на няколко основни вида:

 • Арматура
 • Мазилки
 • Тухли
 • Керемиди
 • Греди
 • Цимент
 • Тапети
 • Прозорци
 • Врати
 • Подови настилки
 • Плочки
 • Довършителни отпадъци

Екипите, извършващи изхвърлянето на ремонтните отпадъци са квалифицирани работници, които множество пъти са се сблъсквали със ситуации, където се изискват умения и опит за да ги изпълнят.

Изхвърлянето на строителните отпадъци се извършва от специализиран транспорт, откарващ отпадъците до Депо за рециклиране.

Изхвърляне на производствени отпадъци

Производствените отпадъци са в следствие на:

 • Добив на видове суровини
 • Производствени дейности:
 • Промишлена дейност
 • Селскостопанска дейност
 • Обслужваща дейност
 • Производство на пластмаса
 • Производство на опаковки
 • Производство на хартия
 • Производство на метали
 • Производство на стъкло
 • Производство на дървесни мебели

Затова при изхвърлянето на производствените отпадъци, екипите ни ги разпределят по видове, с цел по-бързо и ефективно изхвърляне на отпадъците.

Изхвърляне на Опасни отпадъци

Опасните отпадъци съдържат вредни химични вещества и при разлагането им в природата, те влизат в досег с въздуха, при което се отделят вредни газове, замърсяващи околната среда. Тези опасни отпадъци съдържат:

 • Киселини
 • Живак
 • Мастила

Затова тяхното изхвърляне се извършва със специални облекла, подсигуряващи пълна защита от навлизане на химикали в тялото на работниците.

А транспортът се извършва по общоприетите правила и норми на международната практика.